Drukuj
Kategoria: Informacje ogólne

Organizacja powstała z inicjatywy 10 przedstawicieli samorządów gminnych, w 1992 roku, pod nazwą Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, jako efekt zapotrzebowania na wspólne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Po 28 latach działalności Związek Gmin Pomorskich jest najstarszą i największą w województwie pomorskim korporacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego oraz jedną z największych w kraju. Obecnie, zrzeszamy 93 gmin wiejskich, miejsko–wiejskich i miejskich, a podejmowane przez nas inicjatywy mają przełożenie na jakość życia ponad 800 000 mieszkańców.

Nadrzędnymi założeniami realizowanymi w ramach statutu przyjętego przez ZGP jest reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych jst oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego.

W praktyce, oznacza to:

 

Związek Gmin Pomorskich w swoich działaniach skupia się przede wszystkim na takich płaszczyznach jak:

Realizujemy zadania statutowe poprzez koordynację i współdziałanie, tworzenie sieci kontaktów i inspirowanie, tak aby nasi członkowie mogli wykorzystać wspólną siłę zjednoczoną pod postacią Związku Gmin Pomorskich. Wprowadzamy swoich przedstawicieli w charakterze uczestników bądź obserwatorów do komitetów, komisji na szczeblu wojewody, marszałka województwa oraz administracji rządowej. Współuczestniczymy w tworzeniu polityki regionalnej i lokalnej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gmin województwa pomorskiego. Organizujemy również spotkania z  przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz agend rządowych w celu pozyskiwania bieżącej informacji oraz wywołania dyskusji  nt. aktualnie obowiązujących zasad i procedur.

Jednym z najistotniejszych owoców naszej pracy jest otwarcie się na dialog z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego z innych województw naszego kraju. Wspólnie z 10 stowarzyszeniami jst, w 2013r. w Nowej Soli, podpisaliśmy Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS), którego celem jest wspólna i skoordynowana reprezentacja w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce oraz wzajemna wymiana dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych. W okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 2015r. Związek Gmin Pomorskich obejmował prezydencję OPOS, podczas której zostaliśmy poproszeni o oddelegowanie przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Działanie to poważnie wzmocniło naszą pozycję, szczególnie wobec centralnych organów decyzyjnych.

Równie ważnym wydarzeniem, które śmiało możemy wpisać w poczet naszych sukcesów, jest nawiązanie kontaktów ze stowarzyszeniami gmin w Niemczech, Szwecji i Danii otwierających furtkę do szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Ponadto, Związek Gmin Pomorskich jest członkiem Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie przedstawia na forum stanowiska i opinie zgłaszane przez zrzeszonych członków.

W celu stworzenia warunków do uzyskania maksymalnych korzyści wynikających z członkostwa, stowarzyszenie nawiązało trwałe kontakty i realizuje projekty z takimi instytucjami jak:

 

Związek Gmin Pomorskich współpracuje również z uczelniami wyższymi województwa:

Na mocy podpisanych porozumień, mieszkańcy gmin członkowskich oraz pracownicy urzędów mogą ubiegać się o korzystne warunki na wybrane kierunki studiów dyplomowych i podyplomowych.