Odmień swoją wieś dzięki przedsięwzięciu Aktywne Sołectwo Pomorskie. Wnioski można składać do 15 lutego

Dotacje na modernizację świetlicy wiejskiej, budowę wiaty lub oświetlenia. Rusza Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021

W ramach przedsięwzięcia Aktywne Sołectwo Pomorskie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą otrzymać dotacje w wysokości 10 tys. zł. Środki można przeznaczyć na modernizację świetlicy wiejskiej, budowę boiska, siłowni pod chmurką lub miejsca integracji mieszkańców np. wiaty. Wnioski należy składać do 15 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

To już czwarta edycja Aktywnego Sołectwa Pomorskiego, które co roku cieszy się dużym zainteresowaniem pomorskich sołectw. Do tej pory z dotacji skorzystało 106 sołectw na terenie województwa, a łączna kwota zrealizowanych projektów to ponad 1 milion zł.

 

Nowa jakość dla mieszkańców

Dzięki środkom dostępnym poprzez Aktywne Sołectwo Pomorskie wsie w regionie wzbogacają się o place zabaw, boiska, sceny plenerowe czy drewniane wiaty. Do tej pory m.in. zmodernizowano ogrzewanie w budynku dla Koła Gospodyń Wiejskich, zrewitalizowano zespół parkowo-dworski czy wybudowano studnię głębinową zapewniającą wodę do podlewania boiska dla lokalnej drużyny piłkarskiej.

Zadania, które mogą otrzymać dofinansowanie, powinny służyć potrzebom mieszkańców wsi. – Chcemy, by pomorskie wsie piękniały i stawały się bardziej przyjazne mieszkańcom poprzez wspieranie rozwoju lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – mówi Józef Sarnowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Inicjatywy umacniają kontakty społeczne przez tworzenie wspólnych przestrzeni. Dlatego mile widziane są wszelkie miejsca, które integrują mieszkańców wsi, jak świetlice, boiska, wiaty, miejsca na ognisko, sceny plenerowe – tłumaczy Sarnowski.

W ramach pożądanych kryteriów, którymi powinny się cechować zgłaszane projekty mamy  nieodpłatny wkład pracy własnej mieszkańców,  integrację społeczności lokalnej oraz poprawę jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwo publiczne. Ponadto komisja oceniająca wnioski będzie zwracała uwagę także na wpływ przedsięwzięcia na jakość środowiska, jego wymiar edukacyjny oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zasady  Aktywnego Sołectwa Pomorskiego

Starający się o dofinasowane mogą dysponować wkładem własnym, a o środki finansowe dla sołectw mogą ubiegać się gminy. Zgodnie z regulaminem realizacja projektów musi zakończyć się najpóźniej 29 października 2021 roku.

– To ważne, by wypełniony wniosek złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2021 roku – podkreśla Krzysztof Pałkowski, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP. – Liczy się data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego – dodaje Pałkowski.

 

Wnioski oceni specjalnie powołany przez marszałka województwa pomorskiego zespół. O przyznaniu dotacji zadecyduje Sejmik Województwa Pomorskiego w maju 2021 roku.

Informacji w zakresie Aktywnego Sołectwa Pomorskiego udziela Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem (58) 32 68 324/635

 
FOT. MATEUSZ OCHOCKI / KFP.