Biuro Związku Gmin Pomorskich informuje o możliwości aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-3-1-edukacja-przedszkolna-rpo-wp-2014-2020

W odpowiedzi na konkurs mogą być składane wnioski na realizację następujących typów projektów:

 • projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez:
 • dostosowanie lub adaptację (prace remontowo–wykończeniowe) budynków i pomieszczeń,
 • dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • zakup i montaż wyposażenia,
 • zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • działalność bieżąca nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.
 • Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli , wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez:
 1. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, obejmujące m.in.:
 • zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy ,
 • dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty.
 1. doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.:
 • kursy i szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • staże i praktyki,
 • programy wspomagania,
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.

Termin aplikowania mija 8 lutego br. Wkład własny wynosi 15% (dopuszczalny jest wkład niefinansowy).

 

Wnioski mogą być składane indywidualnie lub w partnerstwie. Partnerstwo z organizacjami pozarządowymi jest dodatkowo premiowane.

Mając na celu Państwa komfort związany z dopełnieniem większości formalności, zachęcamy do skorzystania z doświadczenia Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, która oferuje kompleksowe wsparcie polegające m.in. na:

 

 • Zdiagnozowaniu potrzeb i zaplanowaniu działań w projekcie,
 • Opracowaniu projektu wniosku o udzielenie grantu,
 • Przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych na etapie złożenia wniosku,
 • Koordynacji i zarządzaniu projektem,
 • Finansowym rozliczaniu w projekcie,
 • Sprawozdawczości,
 • Promocji projektu,
 • Logistyce,
 • Innych, wyżej niewymienionych działaniach niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

 

Z uwagi na regulacje wynikające z procedury wyboru partnera ostateczną decyzję należy podjąć do 14 stycznia br.

W razie pytań proszę o kontakt z p. Lucyną Stanisławską pod nr tel. 609 226 080 lub na  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..