W dniu 20 sierpnia 2019r. w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach odbyło się seminarium pn " Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi".

 Prowadzący seminarium: mecenas Maciej Kiełbus oraz mecenas Konrad Różowicz z kancelarii prawnej Ziemski&Partners w Poznaniu oraz Tadeusz Styn Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UM WP.

Program seminarium obejmował:

 1. Cel i przebieg prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 2. Zadania gmin w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
 3. Zmiany dotyczące regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach.
 4. Nieruchomości niezamieszkałe w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
 5. Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami po zmianach - wpływ planowanych zmian w prawie zamówień publicznych na zamówienia odpadowe.
 6. Zmiany w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Przydomowe kompostowniki w gminnym systemie odpadowym.
 8. Funkcjonowanie PSZOKów po zmianach.
 9. Prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów na podstawie znowelizowanych przepisów UCPG.
 10. Sprawozdania i kontrole po zmianach UCPG.
 11. Nowe przepisy sankcyjne w UCPG.
 12. Usuwanie odpadów.
 13. Instalacje komunalne w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
 14. Inne zmiany w ustawie o odpadach związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
 15. Od kiedy i jak wdrożyć nowe przepisy.
 16. Zmiany w zakresie tworzenia i funkcjonowania PSZOK wynikających z najnowszych zmian ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie oraz pracownicy merytoryczni  gmin województwa pomorskiego.

Dyskusja i komentarze uczestników potwierdziły duży poziom merytoryczny spotkania.