Ogłoszenie o naborze wniosków dla pracodawców o przyznanie środków z KFS 2019 r.


 
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku ogłasza nabór wniosków dla pracodawców o przyznanie środków z limitu podstawowego KFS 2019 na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Każdy wniosek należy wypełnić wyłącznie na JEDNO kształcenie ustawiczne.
Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy, na które składają się:

 
a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
b)    kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
d)   badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
e)   ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
 
Środki z KFS na kształcenie ustawiczne będą przyznawane zgodnie z priorytetami tzw. „puli ministra" wydatkowania środków limitu KFS w roku 2019 tj.:
Priorytety tzw. „puli ministra" wydatkowania środków KFS w roku 2019:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Przy ustalaniu zawodów deficytowych brane są pod uwagę w szczególności wyniki Barometru zawodów na 2019 rok dostępne na następujących stronach:
zawody deficytowe –powiat i  miasto Słupsk:
https://barometrzawodow.pl/pl/pomorskie/prognozy-dla-powiatow/2019/slupsk.18..253....1....0.1.1.253.
zawody deficytowe województwo pomorskie :
https://barometrzawodow.pl/pl/pomorskie/prognozy-dla-powiatow/2019/pomorskie.18......1..11..0.1.1.p_11.

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych  prowadzonej przez MRPiPS, członków i pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje  prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej  nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 
Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z 14 maja 2014 r.
 w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 117) przy rozpatrywaniu wniosku Starosta uwzględnia:
 

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.).    

 
TERMIN NABORU WNIOSKÓW:
od dnia 10.06.2019 r. do 13.06.2019 r.
 
Aktualny formularz wniosku dotyczący finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach limitu środków KFS 2019 jest dostępny w siedzibie urzędu w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 pok. 31 oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku http://www.slupsk.praca.gov.pl  w zakładce: Dokumenty – Dokumenty do pobrania: Pracodawcy i przedsiębiorcy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – Wniosek KFS z limitu środków 2019.
Formularz wniosku jest również załączony przy niniejszej informacji o ogłoszeniu naboru wniosków.

 1. Każdy wniosek należy wypełnić wyłącznie na JEDNO kształcenie ustawiczne i złożyć wraz z dodatkowymi dokumentami na aktualnym druku.
 2. Wnioski złożone na nieaktualnych i innych drukach będą rozpatrywane negatywnie.
 3. Wniosek podpisany przez osobę nieuprawnioną bądź nie podpisany w ogóle, będzie rozpatrzony negatywnie.
 4. Kształcenie ustawiczne rozpoczęte przed podpisaniem umowy nie będzie finansowane.

Przed złożeniem wniosku zapraszamy do zapoznania się z zasadami  przyznawania środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 r. 
(w załączeniu do niniejszego ogłoszenia).
Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku pokój nr 31.
Osoby do kontaktu:
Tadeusz Michoński, Małgorzata Furtak, Faustyna Tomaszewska.
Tel. 59 846 09 72.
W załączeniu:
1. Wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z limitu środków KFS 2019 r.
2. Zasady przyznawania środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS na 2019 r.

 

Załączniki

(1)Wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z limitu podstawowego środków KFS na 2019 rok.pdf

(1)Zasady przyznawania środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 r..pdf

 

Źródło: 

http://slupsk.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/9821137-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-2019-r-?redirect=http%3A%2F%2Fslupsk.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_mdpkc8K8fkeq__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2